Налибокская пуща

Скачать в формате PDF

Код:

Географические координаты:

Административная принадлежность:

Площадь:

Критерии:

Национальный природоохранный статус:

Международный природоохранный статус:

Карта ТВП:

Общее описание:

Тэрыторыя ТВП "Налібоцкая пушча" - адзіная цэласная тэрыторыя, размешчаная ў басейне Нёмана ў заходняй частцы цэнтральнай Беларусі, на якой практычна ў натуральным стане захаваліся лясныя масівы вялікай плошчы са спецыфічным прыродным комплексам. Гэта найболей буйны лясны масіў сярод нёманскіх лясоў. Размешчаны на мяжы двух геабатанічных падзон: дубова-цёмнахваёвых і грабава-дубова-цёмнахваёвых лясоў.

Тэрыторыя ахоплівае басейны правых прытокаў Нёмана - Бярэзіны і Усы да Ашмянскіх град на поўначы, падножжы Мінскага ўзвышша на ўсходзе і Лідскай раўніны на захадзе. Тут налічваеца каля 20 малых рэк, самыя буйныя з якіх Заходняя Бярэзіна, Іслач і Уса.

Паўднёва-заходняя частка ўяўляе сабой шырокую, значна паніжаную, моцна забалочаную раўніну, пераходзячую на паўднёвым захадзе ў балотны масіў.

Прырода заказніка адрозніваецца выключнай прыгажосцю і маляўнічасцю натуральных ландшафтаў, высокай лясістасцю (каля 80 %) і нізкай сельскагаспадарчай засвоенасцю і дазваляюць казаць аб важнай ролі Налібоцкай пушчы ў захаванні біялагічнай разнастайнасці флоры і фауны Беларусі.

У лясах і населеных пунктах ТВП расце 37 відаў дрэў, 45 відаў хмызнякоў, 15 - хмызнячкоў і паўхмызнячкоў, 720 відаў травяністых раслін.

Основные биотопы:

Хваёвыя лясы - 42%, яловыя лясы - 8%, шырокалісцевыя лясы - 1%, драбналістыя лясы - 29,5%, адчыненыя лясныя ўчасткі - 5%, рэкі і іх узбярэжжа - 8%, балоты - 5%, сельгасугоддзі - 1%, населеныя пункты - >1%.

Птицы:

На ТВП «Налібоцкая пушча» дакладна вызначана гнездаванне 152 відаў птушак, для 9 гнездаванневерагодна. Перавага лясных месцапражыванняў, абумовіла дамінаванне ў насельніцтве птушак лясных экасістэм - 49,1 % ад ліку ўсіх відаў птушак ТВП.

Тэрыторыя мае значэнне для захавання месц гнездавання малога арляца Aquila pomarina, звычайнага зімародка Alcedo atthis, чорнага бусла Ciconia nigra. Акрамя таго, тут адзначаны ў невялікай колькасці дубальт Gallinago media, вялiкi грыцук Limosa limosa, вялiкi кулён Numenius arquata.

Другие группы животных:

Клас сысуны на тэрыторыі Налібоцкай пушчы прадстаўлены досыць разнастайна - 42 віда. Амфібій - 11 відаў, рэптылій - 6 відаў.

Состояние редких видов птиц:

ВидыСтатусКоличествоГод/период оценкиТочность оценкиТрендыКритерий ТВП
1Шилохвостьгн?0-2 п2004-2011П
2Крохаль большойгн~ 10 п2004-2011Э
3Выпь большаягн~ 20 с2004-2011Э
4Цапля большая белаягн?+2004-2011П
5Черный аистгн20-40 п2004-2011ЭB2
6Коршун черныйгн2 п2004-2011П
7Орлан-белохвостгн3 п2004-2011П
8Змееядгн6 п2008Т
9Лунь полевойгн+2004-2011П
10Малый подорликгн40-50 п2006ЭB2
11Скопамг+2004-2011П
12Пустельга обыкновеннаягн?+2004-2011П
13Чеглокгн~ 20 п2004-2011Э
14Коростельгн+2004-2011П
15Журавль серыйгн10-15 п2004-2011Э
16Галстучникгн?0-1 п2010П
17Турухтанмг+2004-2011П
18Дупельгн+2004-2011П
19Веретенник большойгн2-5 п2004-2011П
20Кроншнеп большойгн2-5 п2004-2011П
21Улит большоймг+2004-2011П
22Филингн> 3 п2004-2011П
23Сыч воробьиныйгн+2004-2011П
24Неясыть бородатаягн+2004-2011П
25Обыкновенный зимородокгн40 п2004-2011ЭB2
26Сизоворонказал?1 ос2009П
27Дятел зеленыйгн+2004-2011П
28Дятел белоспинныйгн> 50 п2004-2011Э
29Дятел трехпалыйгн+2004-2011П
30Конек полевойгн+2004-2011П

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

В фауне заказника выявлено 43 охраняемых вида животных, внесенных в Красную книгу Беларуси, из них: 10 – насекомые, 2 – рыбы, 1 – земноводные, 1 – пресмыкающиеся, 29 – птицы, 4 – млекопитающие.

 

Звяры: арэшнікавая соня Muscardinusavellanarius, еўрапейскі зубрBisonbonasus, еўрапейская рысь Lynxlynx, барсукMelesmeles.

Рэптыліі:мядзянка Coronela austriaca.

Амфібіі: чаротавая рапуха Bufocalamita.

Рыбы:ручаёвая стронга Salmo trutta trutta morpha fario, ліпень Thymallus thymallus, вусач Barbus barbus, рыбец Vimba vimba, падуст Chondrostoma nasus.

Расліны: баранец звычайныHuperziaselago, пухірнік ягадны Cucubalusbaccifer, гайнiк цёмна-чырвоныEpipactisatrorubens, гарлянка пiрамiдальнаяAjugapyramidalis, зубніца клубняносная Dentariabubifera, вярба чарнічная Salixmyrtilloides, званочак шыракалiстыCampanulalatifolia, старасцень прырэчны Seneciofluviatilis, пярэсна еўрапейская Trolliuseuropaeus, лiлея кучараваяLiliummartagon, цыбуля мядзведжая Alliumursinum, луннiк ажываючыLunariarediviva, аўсянiца высокаяFestucaaltissima, асака прысадзістая Carexsupina, пальчатакарэннік майскі Dactylorhizamajalis, тайнiк яйцападобныListeraovata, тайнік сэрцападобны Listeracordata, шпажнiк чарапiцавыGladiolusimbricatus.

Угрозы:

  • Узворванне некаторых участкаў поймавых зон (асабліва р. Нёман);
  • Перавыпас быдла ў паўднёвай і заходняй частках поймавай зоны тэрыторыі;
  • Негатыўны ўплыў населеных пунктаў на прымыкаючыяўчасткі рэк, іх поймаў і лясоў: забруджванне бытавымі адыходамі, вытаптыванне і рудэралізацыя расліннага полага, узрастанне драпежніцкага і канкурэнтнага прэса сінантропных відаў жывёл;
  • Адмоўнае ўздзеянне сельскагаспадарчай асушальнай меліярацыі на прылягаючыя да тэрыторыі заказніка ўчасткіў паўднёвай і паўночна-заходняй частках поймавай зоны;
  • Рэкрэацыйная нагрузка ў лясных насаджэннях у наваколлях населеных пунктаў, а таксама па даступных участках берагоў вадаёмаў, галоўным чынамр. Нёман і воз. Кромань.

Рекомендации по сохранению:

Неабходна стварэнне плана кіравання для гэтай тэрыторыі.

Источники информации:

Асабістыя паведамленні: Грычык В.В., Дамброўскі В.Ч.

Научное обоснование образования республиканского ландшафтного заказника «Налибокский», Минск, 2000 г.

Красная книга Республики Беларусь (Животные. Млекопитающие). - Минск: Беларуская Энцыклапедыя им. Петруся Бровки, 2004.

Ключевые ботанические территори Беларуси / Под ред. О.М. Масловского, Г.А. Пронькиной. – М.-Мн. -: Бестиор, 2005. – 80 с.

Составители :


* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org

Фото:

Хранители

Новости

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru yandex.ru